VYHLÁSENIE O SÚLADE PODĽA GDPR

Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a poučenie dotknutých osôb (ďalej len "GDPR")

I. Správca osobných údajov

Spoločnosť Ivan Sáreczky-Astra elektronik,Lesná 1755/25, 93201 Veľký Meder IČO: 32305583, DIČ: SK1020246414, zapísaná v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom v Dunajskej Strede č.201-5229, (ďalej len "správca") Vás týmto v súlade s čl. 12 GDPR informuje o spracovaní Vašich osobných údajov a Vašich právach.

II. Rozsah spracovanie osobných údajov

Osobné údaje sú spracované v rozsahu, v akom ich príslušný subjekt údajov správcovi poskytol, a to v súvislosti s uzavretím zmluvného alebo iného právneho vzťahu so správcom, alebo ktoré správca zhromaždil inak a spracúva ich v súlade s platnými právnymi predpismi či k plneniu zákonných povinností správcu .

III. Zdroje osobných údajov

• priamo od subjektov údajov (registrácia a nákupy cez e-shop, e-maily, telefón, chat, webové stránky, kontaktný formulár na webe, sociálne siete, vizitky a i.)

• distribútor

• verejne prístupné registre, zoznamy a evidencie (napr. Obchodný register, živnostenský register, kataster nehnuteľností, verejný telefónny zoznam apod.)

IV. Kategórie osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania

• adresné a identifikačné údaje slúžiace na jednoznačné a nezameniteľné identifikáciu

subjektu údajov (napr. meno, priezvisko, titul, príp. rodné číslo, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňujúce kontakt so subjektom údajov (kontaktné údaje - napr. kontaktná adresa, číslo telefónu, číslo faxu, e mailovú adresu, iné obdobné informácie)

• popisné údaje (napr. Bankové spojenie)

• ďalšie údaje potrebné pre plnenie zmluvy

• údaje poskytnuté nad rámec príslušných zákonov spracovávané v rámci udeleného súhlasu zo strany subjektu údajov (spracovanie fotografií, použitie osobných údajov za účelom personálnych riadenie i.)

V. Kategória dotknutých osôb

• zákazník správcu (len od subjektov registrovaných na e-shope)

• zamestnanec správcu

• dopravcu

• dodávateľ služby

• iná osoba, ktorej je v zmluvnom vzťahu ku správcovi

VI. Kategórie príjemcov osobných údajov

• veľkoobchodníci

• finančné ústavy

• verejné ústavy

• spracovateľ

• štátne ai. Orgány v rámci plnenia zákonných povinností stanovených príslušnými právnymi predpismi

• ďalší príjemcovia (napr. Prenos osobných údajov do zahraničia - štáty EÚ)

VII. Účel spracovania osobných údajov

• účely obsiahnuté v rámci súhlasu dotknutej osoby

• rokovania o zmluvnom vzťahu

• plnenie zmluvy

• ochrana práv správcu, príjemcu alebo iných dotknutých osôb (napr. Vymáhanie pohľadávok správca)

• archívnictvo vedené na základe zákona

• výberové konania na voľné pracovné miesta

• plnenie zákonných povinností zo strany správcu

• ochrana životne dôležitých záujmov subjektu údajov

VIII. Spôsob spracovania a ochrany osobných údajov

Spracovanie osobných údajov vykonáva správca. Spracovanie je vykonávané v jeho zariadeniach, pobočkách a sídle správcu jednotlivými poverenými zamestnancami správcu, príp. spracovateľom. Na spracovanie dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, popr. aj manuálnym spôsobom u osobných údajov v papierovej forme za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týmto účelom prijal správca technicko opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov, najmä opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo dotknutých osôb na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

IX. Doba spracovania osobných údajov

V súlade s termínmi uvedenými v príslušných zmluvách, vo spisovom a škartačnom poriadku správcu či v príslušných právnych predpisoch ide o dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie práv a povinností plynúcich ako zo záväzkového vzťahu, ako aj z príslušných právnych predpisov ..

X. Poučenie

Správca spracováva údaje so súhlasom dotknutej osoby s výnimkou zákonom stanovených prípadov, keď spracovanie osobných údajov nevyžaduje súhlas dotknutej osoby.

V súlade so čl. 6 ods. 1 GDPR môže správca bez súhlasu dotknutej osoby spracovávať tieto údaje:

• dotknutá osoba dala súhlas pre jeden alebo viac konkrétnych účelov,

• spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy, ktorej členom je subjekt údajov, alebo pre prijali opatrenia pred uzatvorením zmluvy na žiadosť tohto subjektu údajov,

• spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na správcu vzťahuje,

• spracovanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,

• spracovanie je nevyhnutné na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je poverený správca,

• spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov príslušného správcu alebo tretej strany, okrem prípadov, keď pred týmito záujmami majú prednosť záujmov alebo základných práv a slobody dotknutej osoby vyžadujúce ochranu osobných údajov.

XI. Práva dotknutých osôb

1) V súlade so čl. 12 GDPR informuje správcu na žiadosť dotknutej osoby subjekt údajov o práve na prístup k osobným údajom a k nasledujúcim informáciám:

• účelu spracovania,

• kategórii dotknutých osobných údajov,

• príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené,

• plánované dobe, počas ktorej budú osobné údaje uložené,

• všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov,

• ak nie sú získané od subjektu údajov, skutočnosti, či dochádza k automatizovanému rozhodovanie, vrátane profilovanie.

2) Každý subjekt údajov, ktorý zistí alebo sa domnieva, že správca alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

• Požiadať správcu o vysvetlenie.

• Požadovať, aby správca odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo vymazanie osobných údajov.

• Ak je žiadosť subjektu údajov podľa odseku 1 považovaná za oprávnenú, správca odstráni okamžite chybný stav.

• Ak nevyhovie správca žiadosti subjektu údajov podľa odseku 1, má subjekt údajov právo obrátiť sa priamo na dozorný úrad, teda Úrad na ochranu osobných údajov.

• Postup podľa odseku 1 nevylučuje, aby sa subjekt údajov obrátil so svojím podnetom na dozorný úrad priamo.

• Správca má právo za poskytnutie informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.