Reklamačné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Ak sa vyskytne u zakúpeného výrobku v záručnej dobe vada, má kupujúci právo túto vadu reklamovať. Vadou výrobku sa rozumie zmena (vlastnosti) výrobku, ktorej príčinou je použitie nevhodného alebo nekvalitného materiálu, nedodržanie výrobné technológie alebo nevhodná výrobná technológia. Za vadu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) výrobku, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je výrobok vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia spotrebiteľom alebo treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu. Nezabudnite, prosím, že záručná doba a životnosť výrobku sú dva rôzne pojmy! Životnosť výrobku je daná spôsobom a intenzitou používania a nemusí byť vždy rovnaká ako záručná doba. Pri intenzívnom užívaní môže byť životnosť výrobku kratšia ako poskytovaná záruka. Pri výskyte odstrániteľnej vady má kupujúci právo a predávajúci povinnosť, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená (§ 622, odsek 1, Obč.Zák). Predávajúci vadu odstráni bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30-tich dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote (§ 19, ods. 3, Ochrana Spotrebiteľa). Právo na výmenu alebo na odstúpenie od zmluvy má kupujúci v prípade tretieho výskytu rovnaké odstrániteľné vady po dvoch predchádzajúcich opravách, alebo pri výskyte najmenej troch odstrániteľných chýb naraz (§ 622, ods. 2, Obč.Zák). Pri výskyte neodstrániteľnej vady má kupujúci právo na výmenu výrobku za bezchybný alebo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o vady neodstrániteľné, ktoré však nebránia riadnemu užívaniu výrobku a kupujúci nepožaduje výmenu, má právo na primeranú zľavu z ceny výrobku alebo môže od zmluvy odstúpiť (§ 622, odsek 3, ObčZák). Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia výrobku, sa považuje za rozpor existujúci už pri prevzatí, ak to neodporuje povahe výrobku alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. Toto neplatí, ak kupujúci pred prevzatím výrobku o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. V prípade, že výrobok pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu uviesť výrobok do stavu zodpovedajúcemu kúpnej zmluve (§ 616, ObčZák).

e-mail: reklamacie@motocity.sk; tel.č: 0908 123 567 alebo 031 550 3351

2. Nároky z vád výrobku

Podľa § 622 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (spotrebiteľ):

Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre viacnásobné opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. Ak je však v záručnom liste alebo na inom pre kupujúceho prístupnom mieste (napr. na internetovej stránke predávajúceho) uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Podnikateľ určený na opravu je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi predávajúcim a kupujúcim.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.
Nároky z vád tovaru (kupujúci, ktorý nákupil tovaru za účelom podnikania) sa riadia:
podľa § 436 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

3. Záručné podmienky

lehota na vybavenie reklamácie
Ak uplatnil kupujúci právo zo zodpovednosti za vadu výrobku riadnym spôsobom, je predávajúci alebo ním poverený pracovník povinný rozhodnúť o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto doby sa nezapočítava doba potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená najneskôr do 30-tich kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote (§ 19, ods. 3, OchrSpotr).

Rozsah záruky
Záruka zaniká v prípade, že:
- Je výrobok používaný v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii k tovaru
- Bol výrobok používaný v rozpore s účelom, na ktorý je určený
- Bola zistená nedovolená manipulácia či falšovanie záručného listu a dokladov o kúpe

Záruka sa nevzťahuje na:
- Opotrebenie výrobku (alebo jeho dielov) spôsobené jeho obvyklým používaním
- Poškodenie spôsobené ohňom, vodou, elektrinou alebo inou živelnou udalosťou
- Vady spôsobené užívaním v rozpore s účelom, na ktorý je výrobok určený, nesprávnym používaním výrobku, nedodržaním návodu na obsluhu a nedostatočnou údržbou
- Vady vzniknuté mechanickým poškodením výrobku
- Vady vzniknuté neodborným zásahom do výrobku alebo neodbornou opravou výrobku
- U výrobkov predávaných za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena

4. Spôsob vybavenia reklamácie

V prípade vád výrobkov zakúpených u predávajúceho, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, má kupujúci právo výrobok reklamovať :
- Osobne v prevádzke predávajúceho: Ivan Sáreczky-Astra elektronik, Komárňanská 3576/16, 93201 Veľký Meder
- Poštou na adresu: Ivan Sáreczky-Astra elektronik, Komárňanská 3576/16, 93201 Veľký Meder
Kupujúci doručí reklamovaný výrobok na uvedenú adresu. Kupujúci si vo vlastnom záujme vedie tak, aby bol výrobok pre prepravu zabalený do vhodného a dostatočne ho chrániaceho obalového materiálu, poistený a tiež aby zásielka bola označená príslušnými symbolmi. Výrobok musí byť kupujúcim zabalený vo vhodnom obale, ktorý zabráni jeho poškodeniu pri preprave, v úplnom stave, nemusí byť vrátane príručiek a ostatného príslušenstva tak, ako ho kupujúci prevzal pri zakúpení od predávajúceho, ak toto nie je predmetom reklamácie. Kupujúci preukáže pôvod tovaru najlepšie doložením záručného listu alebo dokladu o kúpe, prípadne iným vierohodným spôsobom preukáže, že reklamovaný výrobok zakúpil u predávajúceho. Pri reklamácii poštou sa odporúča starostlivo si uschovať podací lístok ako doklad o zaslanie tovaru.

Reklamácia by mala obsahovať:
- Identifikačné údaje kupujúceho (meno, priezvisko, adresu), vrátane uvedenia telefónneho spojenia (e-mailu)
- Názov reklamovaného výrobku
- Presný, jasný, výstižný a dostatočne konkrétny popis závady
- Výrobok, ktorý je reklamovaný (prípadne aj príslušenstvo, s ktorým bol zakúpený)
- Doklad o zakúpení výrobku, prípadne záručný list
- Ak výrobok zasielate na reklamáciu poštou, nezabudnite uviesť vašu korešpondenčnú adresu, na ktorú si prajete zaslať vybavenú reklamáciu

5. Záruka vrátenia peňazí

V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom" obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Spotrebiteľ je však zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru.
Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby–podnikateľov ako aj fyzické osoby–nepodnikateľov nespĺňajúcich vymedzenie v zákone č. 108/2000 Z. z.
V prípade odstúpenia od zmluvy nás kontaktujte na emailovej adrese reklamacie@motocity.sk  kde s Vami dohodneme ďalší postup.

Je nevyhnutné nám vopred oznámiť odstúpenie od zmluvy emailom alebo telefonicky. Neohlásené zásielky nebudú našou spoločnosťou prevzaté a budú vrátené odosielateľovi !

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomné prijaté plnenia. Tovar preto prosím pokiaľ možno zasielajte späť:

- nepoužívaný
- nepoškodený
- kompletný (vrátane príbalového letáku a pod.)
- spolu s dokladom o kúpe

Odporúčame vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. Kúpnu cenu tovaru vrátime spotrebiteľovi prevodom na ním určený bankový účet (pokiaľ sa nedohodneme inak), a to najneskôr do 15 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.

V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí spotrebiteľ predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.
Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru, najneskôr však do 15 dní.